ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN AUDIO4CARS / STUURWIELINTERFACE.NL

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID VAN ONZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen AUDIO4CARS en een opdrachtgever. Afspraken afwijkend van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn vastgelegd. De toepasselijkheid van eventuele Algemene (inkoop) Voorwaarden van de opdrachtgever wordt expliciet uitgesloten.

Artikel 2: OFFERTES

De door AUDIO4CARS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De opdrachtgever verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking wordt gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper. De opdrachtgever zal in dat geval aldus alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en transportkosten, verschuldigd zijn. Orders via vertegenwoordigers van AUDIO4CARS opgegeven, worden zonder tegenbericht binnen 3 dagen geaccepteerd geacht. AUDIO4CARS heeft het recht om –zonder opgaaf van reden – een order te weigeren en is niet aansprakelijk voor indirecte, dan wel directe schade die hieruit ontstaat, dan wel kan ontstaan.

Artikel 3: LEVERING

1. Een overeengekomen termijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever AUDIO4CARS binnen 5 dagen schriftelijk in gebreke te stellen. Levertijden en reparatietijden worden slechts bij benadering aangegeven en zijn niet bindend. Overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen geeft aan de zijde van de afnemer geen recht op annulering van de overeenkomst en/of schadevergoeding. Ook niet na ingebrekestelling.

2. Indien de koper zonder rechtsgeldige reden bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden de producten teruggestuurd naar AUDIO4CARS, eventueel na opslag bij transporteur. De koper is aansprakelijk voor de daarvoor gemaakte kosten door AUDIO4CARS.

3. Indien de koper een product heeft aangekocht via de webshop, mag hij de overeenkomst ontbinden indien het product niet kan worden geleverd zoals afgesproken. De koper hoeft hiervoor de wettelijke termijn van dertig dagen niet af te wachten. Ontbinding dient wel schriftelijk te gebeuren.

4. De producten worden verzonden voor risico van AUDIO4CARS. De koper draagt het risico voor de producten vanaf het moment dat de producten op het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en worden geaccepteerd.

Artikel 4: DEELLEVERINGEN

Het is AUDIO4CARS toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is AUDIO4CARS bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5: TECHNISCHE EISEN ETCETERA

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, kan AUDIO4CARS niet aansprakelijk gesteld worden indien de te leveren zaken niet voldoen aan de technische eisen of normen, die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit tenzij bij het sluiten van de koop van het voorgenomen gebruik in het buitenland schriftelijk melding is gemaakt en AUDIO4CARS deze additionele eisen c.q. normen heeft geaccepteerd. Ook alle andere technische eisen die door de opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst nadrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 6: MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN

Indien door AUDIO4CARS een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, dan wordt dit slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden (kleur, vorm etc.) van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 7: WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN

AUDIO4CARS is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: technische specificaties en/of uiterlijk. Indien AUDIO4CARS van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, dan is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren.

Artikel 8: OPEISBAARHEID VORDERING – TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De vorderingen van AUDIO4CARS op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: a.) indien na het sluiten van de overeenkomst aan AUDIO4CARS omstandigheden ter kennis komen, die AUDIO4CARS goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; b.) indien AUDIO4CARS de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is AUDIO4CARS bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan AUDIO4CARS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is AUDIO4CARS eveneens bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Dit zonder daardoor schadeplichtig te worden jegens de opdrachtgever.

Artikel 9: GARANTIE

1. Garantie voor geleverde goederen en/of verrichte diensten, strekt zich niet verder uit in het algemeen dan tot het herstellen van de geleverde goederen of het gratis leveren van nieuwe onderdelen een en ander ter beoordeling van AUDIO4CARS. AUDIO4CARS is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of consequentiele schades en/of verliezen, waaronder begrepen eventuele in- en/of uitbouwvergoedingen.

2. AUDIO4CARS garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van 12 maanden vanaf levering.

3. Voor goederen waarop fabrieksgarantie van toepassing is, gelden uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden van die betreffende fabriek, zonder dat verder verhaal op AUDIO4CARS mogelijk is.

4. Indien de in artikel 2 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is AUDIO4CARS verplicht binnen 30 dagen nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld, de zaak te herstellen.

5. AUDIO4CARS kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen, indien naar haar mening herstel niet mogelijk c.q. opportuun is.

6. De opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien: a.) AUDIO4CARS tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen of b.) indien de opdrachtgever aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond, dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

7. De garantie vervalt indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: waterschade, inbouwen/uitbouwen, montagefouten, transportschade en/of oneigenlijk gebruik.

8. De opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

9. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.

10. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de Opdrachtgever en/of derden zonder schriftelijke toestemming van AUDIO4CARS aan de geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of hebben verricht.

Artikel 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

1. Alle door AUDIO4CARS geleverde goederen blijven het onvervreemdbaar eigendom van AUDIO4CARS, zolang de opdrachtgever niet aan al zijn uit alle tussen opdrachtgever en AUDIO4CARS tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

2. In geval de opdrachtgever enige verplichting uit een met AUDIO4CARS gesloten overeenkomst niet nakomt, is AUDIO4CARS gerechtigd om – zonder dat enige separate ingebrekestelling vereist zal zijn – door AUDIO4CARS aan opdrachtgever geleverde goederen terug te nemen of te doen nemen, in welk geval de overeenkomst automatisch, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, ontbonden zal zijn. Een en ander laat het recht van AUDIO4CARS op vergoeding van schade, kosten en rente onverlet. Tevens is alsdan iedere vordering van AUDIO4CARS op opdrachtgever terstond en volledig opeisbaar.

3. Goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden verpand, tot zekerheid overgedragen dan wel met enig recht worden bezwaard.

4. AUDIO4CARS kan zowel retentie als regresrecht uitoefenen op al hetgeen zij voor de opdrachtgever en/of haar rechtverkrijgende onder zich heeft/had en zulks totdat alle (financiële verplichtingen betreffende de geleverde goederen en diensten, eventueel vermeerderd met schade, rente en kosten, door de opdrachtgever krachtens de opdracht of krachtens enige andere overeenkomst, dan wel enige verbintenis, dan wel krachtens deze algemene voorwaarden verschuldigd, geheel zijn nagekomen.

5. De koper heeft ingevolge artikel 7:46d van de Wet koop of Afstand bij koop of afstand van het product via de webshop het recht om het product binnen veertien kalenderdagen na levering van het product, zonder opgave van reden te retourneren. Bij retour zal het aankoopbedrag worden terugbetaald. De kosten voor het retour van het product zijn altijd voor rekening van de koper.

6. Het recht van retour geldt alleen indien: (a) Het product niet in gebruik is geweest; (b) Het product onbeschadigd en compleet, inclusief alle accessoires en documenten, wordt teruggezonden; (c) In geval van het audio/video- en softwarematige producten, de verzegeling en de verpakking niet is verbroken c.q. beschadigd.

7. Het recht van retour geldt niet voor producten die niet naar hun aard retourneerbaar zijn, zoals software(matige) producten, maatwerk en gemonteerde producten. Ook geldt het recht van retour niet indien AUDIO4CARS met instemming van de koper is begonnen met het verlenen van een dienst voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

8. Geretourneerde producten worden binnen dertig dagen werkdagen  gecrediteerd en terugbetaald. AUDIO4CARS zal proberen om dit reeds binnen veertien werkdagen te bewerkstelligen.

Artikel 11: GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN

1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken op gebreken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: a.) of de juiste zaken zijn geleverd; b.) of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; c.) of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen; d.) of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden wordt voldaan.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan AUDIO4CARS te melden.

3. Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever, binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan AUDIO4CARS

4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming, aan AUDIO4CARS worden geretourneerd.

Artikel 12: PRIJS

1. Indien AUDIO4CARS met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, dan is AUDIO4CARS niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. AUDIO4CARS mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

3. Voor producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van AUDIO4CARS onder voorbehoud van type- of drukfouten.

4. Bij kennelijke fouten in de prijs is AUDIO4CARS niet verplicht om de producten voor die verkeerd verkeerde prijzen te leveren. AUDIO4CARS zal de opdrachtgever voor levering informeren indien er sprake is van een verkeerde prijs.

5. Alle op de website van AUDIO4CARS vermelde prijsaanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en zo lang de voorraad strekt.

6. AUDIO4CARS behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

7. Prijswijzigingen die uit de Nederlandse en internationale wetgeving voortvloeien, zoals wijziging in BTW of heffingen van overheidswege, kunnen in de prijs worden doorberekend.

Artikel 13: BETALING

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de alsdan correcte bankrekening van AUDIO4CARS Na het verstrijken van de factuurdatum is de opdrachtgever automatisch en zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke handelsrente vermeerderd met 3%.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting. Verrekening van enige tegenvordering is niet toegestaan.

4. Opschorting van betaling is nimmer toegestaan.

5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever een percentage van 15% verschuldigd berekend over de hoogte van de openstaande vordering, met een minimumbedrag van € 50,00. Indien AUDIO4CARS aantoont feitelijk hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6. De opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor alle door AUDIO4CARS gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd (in alle instanties).

7. Indien het product via de webshop is betaald en de bestelling wordt geannuleerd voordat het product aan de koper is verzonden, geldt dat de transactiekosten voor iDeal of andere gebruikte betaalsystemen voor rekening van de koper komen.

Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID

Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.

1. AUDIO4CARS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij de koper of derden die worden veroorzaakt door niet-toerekenbaar ontstane defect aan een geleverd product.

2. AUDIO4CARS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten ontstaan doordat de koper het product op oneigenlijke, onverantwoorde en/of onveilige wijze heeft gebruikt, bijvoorbeeld door (ondeskundige) reparatie en gebruik buiten de daartoe gestelde specificaties, ongeacht of het voertuig waarin het product is geïnstalleerd stil stond. 

Artikel 15: OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet, rechtspraak of verkeersopvatting wordt begrepen, derhalve alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van de overeenkomst verhindert en waar AUDIO4CARS geen invloed kan uitoefenen.

1. Hieronder zijn (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van cliënt, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van AUDIO4CARS, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan AUDIO4CARS afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. AUDIO4CARS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreden nadat AUDIO4CARS haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van AUDIO4CARS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door AUDIO4CARS niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval over en weer een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien AUDIO4CARS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen c.q. heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverd c.q. het te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd c.q. te leveren deel geen zelfstandige waarde heeft.

5. Indien AUDIO4CARS door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, heeft de koper geen recht op enige schadevergoeding, ook niet als AUDIO4CARS als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

6. In geval van overmacht zoals beschreven in vorige bepaling wordt de nakoming van voornoemde verplichtingen door AUDIO4CARS uitgesteld voor de duur van de overmachtsperiode. Indien de overmachtsperiode 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

7. AUDIO4CARS zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 16: GESCHILBESLECHTING

Alle geschillen worden exclusief beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse Rechter.

Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen AUDIO4CARS en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 18: WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

AUDIO4CARS is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. AUDIO4CARS zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de verkoper in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 19: INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle door AUDIO4CARS verstrekte tekeningen, schema’s, ontwerpen, prijslijsten, materiaallijsten, handboeken enzovoort, blijven eigendom van AUDIO4CARS. Zij mogen zonder toestemming van AUDIO4CARS noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan een archiefkopie voor intern gebruik bij de opdrachtgever. Zij mogen niet aan derden worden vertoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overgedragen aan de koper.

2. AUDIO4CARS garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op rechten van derden van welke aard dan ook.